Kontaktai

 

Elektroninis paštas: 

info@tmgd.lt

 

Draugijos buveinė:

M. K. Čiurlionio g. 21

LT-03101, Vilnius

Lietuva

 

Organizacinė struktūra

 

1. Draugijos Tarybą sudaro:  

- draugijos pirmininkas doc.
  Algimantas Jasulaitis;

- draugijos pirmininko pavaduotojai
  Sigitas Laima ir Dmitrij Fomin;

- draugijos sekretorė Gerda Andriuškevičiūtė;

- draugijos iždininkas Dalius Banionis;

- du draugijos nariai:
  Sigitas Chmieliauskas ir
  Karolina Ginčienė.

 

2. Draugijos revizinę komisiją
    sudaro:
 

- draugijos narys Ovidijus Petkelis;

- draugijos narys Tomas Šavyrovas;

- draugijos narė Kristina Šavyrovienė.

                    

Teismo medicinos gydytojų draugija buvo įkurta 2013 m. vasario 7 d.

Draugijos veiklos tikslai ir uždaviniai, veiklos būdai ir formos

 • Draugijos pagrindinis tikslas – vienyti Lietuvos Respublikoje teismo medicinos gydytojus, koordinuoti Draugijos narių veiklą, orientuotą į profesinio tobulinimo sistemos plėtotę, atstovauti Draugijos narių interesams ir juos ginti, taip pat tenkinti kitus viešuosius interesus, susijusius su minėtų Draugijos tikslų įgyvendinimu.
 • Šio tikslo Draugija siekia spręsdama šiuos uždavinius:
  • suvienyti teismo medicinos gydytojus bendradarbiavimui mokslo, mokymo, profesinio tobulinimosi, ligų (sukeltų įvairiais etimologiniais veiksniais) diagnostikos, gydymo, profilaktikos, medicinos etikos problemų sprendimui;
  • koordinuoti Draugijos narių pastangas, tobulinant sveikatos priežiūros organizavimą;
  • aktyviai dalyvauti formuojant Lietuvos teismo medicinos politiką;
  • rūpintis teismo medicinos gydytojų kvalifikacijos kėlimu, skatinti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis;
  • ginti Draugijos narių teises ir teisėtus interesus;
  • užmegzti ir ugdyti ryšius su panašios veiklos organizacijomis užsienyje.
 • Nurodytus tikslus ir uždavinius Draugija įgyvendina savarankiškai pasirinkdama veiklos formas ir metodus, apimančius:
  • profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimą, susirinkimų, konferencijų, kongresų, seminarų, diskusijų, mokymų ar konkursų bei kitų renginių teismo medicinos klausimais organizavimą, kūrybinės Draugijos narių veiklos rėmimą, naujų gydymo metodų įdiegimą į praktiką;
  • atstovavimą Draugijos interesams įvairiose visuomeninėse organizacijose, valstybinių ir nevalstybinių institucijų sudaromuose komitetuose ir komisijose;
  • esant reikalui, vienijimąsi į juridinių asmenų susivienijimus;
  • visuomenės informavimo priemonių, fondų steigimą, užsiėmimą leidyba, juridinių asmenų steigimą, įstatymų nustatyta tvarka;
  • dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje ir jų renginiuose.
 • Pagrindinės Draugijos veiklos rūšys:
  • visuomeninių organizacijų (asociacijų) veikla;
  • viešasis švietimas;
  • piliečių iniciatyvos;
  • interesų gynimas ir atstovavimas;
  • švietimo veiklos rėmimas;
  • suaugusiųjų ir kitas švietimas;
  • knygų leidyba;
  • periodinių leidinių leidyba;
  • garso įrašų leidyba;
  • elektroninė leidyba;
  • kita leidyba (įskaitant fotografijų, meno kūrinių, reprodukcijų, plakatų leidyba);
  • interneto svetainių kūrimas ir išlaikymas;
  • socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
  • rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
  • filmų, vaizdajuosčių, kompaktinių diskų, DVD platinimas;
  • kvalifikacijos tobulinimas.
 • Draugija gali užsiimti ir kitokia Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti būtina veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.
 • Licencijuojama ar nustatyta tvarka vykdoma veikla atliekama tik gavus įstatymų nustatyta tvarka išduodamus leidimus ar licencijas.
2020  Teismo medicinos gydytojų draugija